O nas Pomoc prawna Mediacje Szkolenia Pomoc za granicą Kontakt

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Wypełniając obowiązek art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy w jaki sposób Kancelaria Mnich i Wojewoda Kancelaria Radców Prawnych sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane osobowe.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mnich i Wojewoda Kancelaria Radców Prawnnych sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prusa 1/34, 50-319 Wrocław, tel.: +48 516 404 104, e-mail: kancelaria@mnichiwojewoda.com.

Cele przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Prawa Administratora danych osobowych

Jako Administrator danych będący przedsiębiorcą mam prawo do dochodzenia roszczeń́ z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub obrony praw i tym samym przetwarzania Pana/Pani danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jest to prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń́ i obrona naszych praw. W związku z obowiązkami podatkowymi i wystawianymi fakturami za wykonane usługi, co może się̨ wiązać́ z koniecznością̨ przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art.74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Pana/Pani dane mogą być też przetwarzane w celu zapewnienia przez Kancelarię Mnich i Wojewoda Kancelaria Radców Prawnych sp.j, bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, które jest prawnie usprawiedliwionym celem Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zależności od celu przetwarzania, mogę przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania.

Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki będę przechowywać Pana/Pani dane, zależy od tego, w jakim celu następuje ich przetwarzanie:

Odbiorcy danych:

Z uwagi na konieczność́ zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również̇ realizacji Pana/Pani praw, dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że adresaci pism kierowanych w Pana/Pani imieniu przez Administratora danych będą mieli swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na tym terytorium.

Dostęp do danych, sprzeciw, tajemnica